KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 519/2551
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4และณ ห้องโถงชั้น 1 แคร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการและเข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครอบเกษียณอายุราชการในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปี 2551

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
9 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
11 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
12 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
13 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
15 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
16 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
17 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
18 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
19 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
20 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
21 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และCD ที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
6 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
10 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
11 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
12 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
13 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
7 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
8 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
9 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
7 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
8 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
9 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
19 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
20 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
21 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
22 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
23 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 กันยายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th