KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 282/2546
เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 27/2545 -2547 (แทน)วัตถุประสงค์ :ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ ,อาจารย์พิชานี แสนมโนวงค์ และอาจารย์สมใจ ศิระกมล ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการเป็นสมาชิดที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 27/2545-2547ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยที่ประชุมอาจารย์ พ.ศ.2537 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามตามในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 27/2545-2547(แทน)ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 กรกฏาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th