KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 105/2547
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 72/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเิ่พิ่มเติม ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศง2530 จึงให้

รายนาม :
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1.เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 2.แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(เพิ่มเติม)โดยมีหน้าที่ตาคำสั่งอ้างถึงข้างต้น

สั่ง ณ วันที่ : 16 มีนาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th