KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 560/ 2551
เรื่อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้แต่งตั้ง อาจารย์สมบัติ สกุลพรรณ์ และ อาจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระร่วม (co-advisor) ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ รหัส 49 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การให้คำแนะนำและการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระร่วมของนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมตามภาระงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 18.1.2(2) จึงให้อาจารย์สมบัติ สกุลพรรณ์ และอาจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระร่วม (co-advisor) เฉพาะรายและแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระร่วม (co-advisor) แทน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเดิมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ใหม่
1. นางสาวนิสิตา ทาสุวรรณ 491232004 อ.สมบัติ สกุลพรรณ์ อ.ดร.พันทิพย์ จอมศรี 2. นางสาวพัชรี ลิมปะพันธุ์ 491232015 อ.ขวัญพนมพร ธรรมไทย อ.ชาลินี สุวรรณยศ
3. นางสินิทธิ์ อนันทวัฒน์ 491232026 อ.สมบัติ สกุลพรรณ์ ยกเลิกคำสั่งและไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใหม่
4. รอ.หญิงแสงเทียน ศรีวิชัย 491232030 อ.สมบัติ สกุลพรรณ์ อ.ชาลินี สุวรรณยศ
5. นางอรพินท์ สมบัติวัฒนากูร 491232032 อ.สมบัติ สกุลพรรณ์ อ.ชาลินี สุวรรณยศ


รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 กันยายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th