KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 50/2546
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 58/2545 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545 นั้น บัดนี้ได้ครบวาระการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาดังกล่าวแล้ว
เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546 คือ

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะดำเนินงาน
2 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  คณะดำเนินงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  คณะดำเนินงาน
4 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  คณะดำเนินงาน
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 1.ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 2.ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเช่น การดำเนินการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม การเงิน การใช้อาคารสถานที่ การติดประกาศโฆษณา และสิ่งตีพิมพ์ของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น 3.ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม เช่น การวางแผนการดำเนินงาน และประเมินผล เป็นต้น 4.ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา เช่น การดำเนินงาน การขาดแคลน งบประมาณ ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาของกรรมการเป็นต้น 5.พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 6.รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่าย การควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา 7.ควบคุม ดูแลให้นักศึกษา ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่นการใช้สถานที่ การเงิน การติดประกาศและการทัศนศึกษา 8.ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการดำเนินงานของนักศึกษา 9.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอน นักแนะแนวและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 10.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th