KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 631/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธานกรรมการประจำสนามสอบและผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวบความรู้ไว้แล้ว
เพื่อให้การดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบและผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับนักศึกษาพยาบาลศสตรบัณฑิตหลักสูตรปกติและหลักสูตร นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551" ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
7 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
8 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
9 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
10 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
15 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
16 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
19 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
27 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
30 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
31 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
32 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
5 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการประจำสนามสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการควบคุมห้องสอบ
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th