KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 644/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุเรื่อง "R2R กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ"วัตถุประสงค์ :เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ในหัวข้อเรื่อง WR2R กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ" แก่บุคลากรทีมสุขภาพของรัฐและเอกชน จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 15-16มกราคม 2552 ณ โรงแรมโลตัวปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง "R2R" กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ" ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับสมัครสมาชิกสมาคม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th