KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50/2551
เรื่อง ขอเชิญเป็นคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2551หัวข้อเรื่อง"การสร้างสุขในการทำงานของบุคลากรพยาบาล" ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุม 153 ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

รายนาม :
กรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th