KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 662/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ตามที่สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
เพื่อให้การดำเนินงานจัดการส่งเสริมการกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
กรรมการฝ่ายกรีฑา
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
2 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
8 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
9 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
10 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
11 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
4 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
5 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
8 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
9 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th