KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 353/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และการดำเนินงานให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy faculty) โดยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และช่วยให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนสามารถควบคุม ป้องกันความเจ็บป่วยได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทั้งตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน ชุมชน และสังคม นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย


รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส ภู่สว่าง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
14 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
19 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
20 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กันยายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th