KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 688/2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานและอนุกรรมการ ประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของอาจารย์ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 472/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนอาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และผู้แทนจากกรรมการสภาอาจารย์ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสาร/สื่อที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550 จึงเปลี่ยนแปลงประธานและอนุกรรมการ ประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ดังนื้คือ
1. คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ประธานอนุกรรมการ
2. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ อนุกรรมการ
(กรรมการประจำคณะ) แทน รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 3. อาจารย์ ดร. นัทธมน วุทธานนท์ กรรมการสภาพนักงาน อนุกรรมการ
แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลี่นกลิ่น (ผู้แทนคณาจารย์ในคณะฯ) อนุกรรมการ
แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ


รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th