KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 695 /2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ตามที่งานบริหารและธุรการ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2551 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และหลองข้าวรีสอร์ท ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551 เพื่อพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงแก้ไข และเพื่อระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2552 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการและประเมินผล
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
4 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
2 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
3 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและอาหาร
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th