KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 709/2551
เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัยวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 686 /2551 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 คำสั่งที่ 687/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 คำสั่งที่ 688/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 คำสั่งที่ 692/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 คำสั่งที่ 693/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551และคำสั่งที่ 702/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 แต่งตั้งอาจารย์ ดร. นัทธมน วุทธานนท์ กรรมการสภาพนักงาน เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของอาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช สกุลณียา ไปแล้ว นั้น
เนื่องจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550 ข้อ 6 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ในส่วนของผู้แทนสภาอาจารย์ในคณะนั้น จำนวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบัน สภาอาจารย์ได้ถูกยกเลิกแล้วโดยกำหนดให้มีกรรมการสภาพนักงานแทน แต่ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดให้เปลี่ยนแปลงจากผู้แทนสภาอาจารย์ในคณะนั้น เป็นผู้แทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะ นั้น หรือกำหนดเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช สกุลณียา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550 จึงยกเลิกการแต่งตั้งอาจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์ กรรมการสภาพนักงาน เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช สกุลณียา

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th