KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 106/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 191/2544 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 31กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมรการแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริหารธุรการ เพิ่มเติม ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณาภาพการศึกษา ประจำงานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
8 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
9 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 มีนาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th