KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 722/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2523 หมวดที่ 8 ข้อ 62 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธาน และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ เป็นกรรมการเพื่อดำเนินการเลือดตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสร คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 และรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบเพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป นั้น
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมกาบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการเลือดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2552" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการ
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th