KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3998/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2435/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ คำสั่งมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ที่ 3596/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจ และคำสั่งมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ที่ 0970/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปีนั้น
บัณฑิตวิทยาลัยได้รายงานว่าคณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารและได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำครณะฯ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและคณะเสณษฐศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2531 เห็นสมควร
1. ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2435/2551 ลง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2551 ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3596/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0970/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
ประธานกรร มการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
16 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
18 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
22 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th