KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 90/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการโครงการศูนย์วิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการศูนย์วิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีหน้าที่
2.1 กำหนดทิศทางการวิจัยให้คำปรึกษาแนะนำทิศทางงานด้านการวิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์
2.2 จัดทำชุดโครงการวิจัยและดำเนินงานเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการสนับสนุนนโยบายพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
2.3 พัฒนาบุคลกรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพในการวิจัยเพื่อวางแผนและผลิตกำลังคนในระดับพื้นที่และระดับชาติ
2.4 จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์และปัจจัยเพื่อพัฒนาอัตรากำลังและสร้างเสริมสุขภาพสวัสดิภาวะของพยาบาลและหรือผดุงครรภ์และกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานและคณะวิจัยได้ตามความเหมาะสม
2.6 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายนาม :


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนเสร็จภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ : 8 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th