KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 013/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์จะจัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 43 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ห้องเรียน 203-305-307และ309 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43"ประกอบด้วยและให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 08.00-12.00น. เพื่อให้บัณฑิตทราบขึ้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  รองประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝึกซ้อม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
15 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
16 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
17 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
22 .  อาจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
25 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
26 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
27 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
28 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
29 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th