KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 139/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตท้องถิ่นวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสืบทอดภาษาล้านนา การประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านภาษาถิ่นล้านนา และส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯได้เรียนรู้ภาษาถิ่นอันเป็นภาษาดั่งเดิมของภาษาเหนือ นั้น
เพื่อให้โครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตท้องถิ่น เป็นไปด้วยคามเรียบร้อยและบรรลุตามวัถุประสงค์ ฉนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตท้องถิ่น ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  รองประธานกรรมการ
4 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
5 .  นางอุไร สุภาวรรณ์  กรรมการ
6 .  นางจิรัชยา มณีจันทร์  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th