KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4062/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเชื่อมโยงกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถนำไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งคณะทำงานดังนี้ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ 1. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้อยู่ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MIS) 2. ดำเนินการเชื่อมโยงเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งให้สอดคล้องกับมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และตามขัอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 3. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการให้คณะฯ หน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติในระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายนาม :
คณะทำงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th