KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 035/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะพยาบาลศษสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งระเบียบ ก.พ.อ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 มาตรา 87 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้ง "คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์" ประกอบด้วย โดยมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับค่าตอบแทน และดำเนินการให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับความเห็นชอบ การจัดการจัดกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนควบคุมกำกลับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติในคณะฯ

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
7 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ วันที่ 27 มกราคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th