KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 043/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตฯกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต ฝ่ายสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายจัดเตรียม รวบรวม และตรวจข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และ แผน ข พิเศษ
1 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
5 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
3 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
8 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายจัดทำชุดข้อสอบวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผศ.สุวิท อินทอง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
3 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  อนุกรรมการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
5 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
3 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
7 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายควบคุมการสอบ
 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  ประธานอนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
3 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  อนุกรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
7 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
8 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
9 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
5 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
6 .  นางวินีรัตน์ สมโน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
3 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
7 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
8 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
5 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
4 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
6 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  อนุกรรมการ
3 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  อนุกรรมการ
4 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
6 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
7 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
9 .  นางประไพ อินตา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
10 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  อนุกรรมการ
4 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
1 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจส่วนกลางฝ่ายพิจารณาตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
4 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
10 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
11 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  อนุกรรมการ
15 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
18 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
19 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
20 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
21 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
23 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
24 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
25 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
26 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
27 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายควบคุมและดำเนินการจัดทำชุดข้อสอบส่วนกลาง
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ฝ่ายจัดสถานที่สอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นายเจริญพร คำป๊อก  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
9 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
10 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
11 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
12 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
13 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
14 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
15 .  นางสมพร ใจสูง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
16 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
17 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  อนุกรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
9 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
10 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th