KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 051 /2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายในวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 576/2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวสิ้นสุดวาระการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
10 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
11 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
13 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
14 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
15 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
16 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
20 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
21 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
22 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
23 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th