KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 177/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางสาวศรีประภา อู่เงิน  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.วางนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานบริการวิชาการ 2.วางแผนกิจกรรม และประสานงานโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3.วางแผนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 4.ติดตามประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการวิชาการ 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤษภาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th