KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 061 / 2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิและนักศึกษาสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2551ต ชั้นปีที่ 4วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
12 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
13 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
15 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  อนุกรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  อนุกรรมการ
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
27 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
28 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  อนุกรรมการ
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
32 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
33 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
34 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
35 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
36 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
37 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
38 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
39 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
40 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
41 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
42 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
43 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
44 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
45 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
46 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
47 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
48 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
49 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
50 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
51 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
52 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
53 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
54 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  อนุกรรมการ
55 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
56 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
57 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  อนุกรรมการ
58 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  อนุกรรมการ
59 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  อนุกรรมการ
60 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
61 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อนุกรรมการ
62 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  อนุกรรมการ
63 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
64 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
65 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
66 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
67 .  รองศาสตราจารย์ มรรยาท ณ นคร  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบังานเฉพาะกิจ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
4 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
5 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบและผู้ควบคุมห้องสอบ สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
22 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
26 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
31 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
32 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
33 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
34 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
35 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
36 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
37 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
38 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
39 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
40 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  รองประธานกรรมการ
 
สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  รองประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
3 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายพชร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th