KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1100/2547
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ 2547วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประจำปี พ.ศ.2547 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1033/2547 ลงวันที่ 28 เมษายน 2547นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2531 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ.2547 ในคราวประชุมเมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 จึงแต่งตั้ง

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th