KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 082/2552
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์(2. ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 183/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2551 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
2. ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานอนุกรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  อนุกรรมการ
9 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  อนุกรรมการ
10 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
11 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
12 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
13 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  อนุกรรมการ
14 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  อนุกรรมการ
15 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
16 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
17 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
18 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  อนุกรรมการ
19 .  นางปุณณภา วิริยะ  อนุกรรมการ
20 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  อนุกรรมการ
21 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  อนุกรรมการ
22 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการและเลขานุการ
23 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.1(1),2.2,2.2(1),2.2(3),2.2(4),2.2(5),2.2(6),2.3,2.9(1),2.10,2.11,2.12,2.12(1),2.12(3),2.13,3.1,3.2,3.2(1),6.1(1),6.1(2),6.1(3)และ 9.2
2. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบ และหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง ของคณะพยาบาลศาสตร์


สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th