KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 167/2551
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา2551วัตถุประสงค์ :เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2551 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546ข้อ 13
ดั้งนั้น เพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียยใหม่ พ.ศ. 2530 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2551 ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  ที่ปรึกษา
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
12 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ที่ปรึกษา
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  ที่ปรึกษา
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ที่ปรึกษา
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ที่ปรึกษา
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  ที่ปรึกษา
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ที่ปรึกษา
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  ที่ปรึกษา
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  ที่ปรึกษา
22 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ที่ปรึกษา
23 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  ที่ปรึกษา
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  ที่ปรึกษา
25 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  ที่ปรึกษา
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  ที่ปรึกษา
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ที่ปรึกษา
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  ที่ปรึกษา
29 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2551 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2551

สั่ง ณ วันที่ : 11 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th