KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 091/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานข้าราชการ(นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน)วัตถุประสงค์ :ด้วยนางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบุคลกร 6 ระดับ 6 ขั้น 20,590 บาท ตำแหน่งเลขที่ 6032 สังกัดหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอแบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ระดับ 7-8
ฉะนั้น เพื่อให้การพิจารณาผลงานของ นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานของข้าราชการดังกล่าวประกอบด้วย ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของข้าราชการที่เสนอขอก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
5 .  นางรัชชดา จงภักดี  เลขานุการ
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th