KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 099/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ 2552ครั้งที่ 1(วันที่ 1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) คณะพยาบาลศาตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551(โดยอนุโลม) และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2546 และวันที่ 15 ตุลาคม 2547 เรื่องกำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 22/2546 และฉบับที่ 22/2547 (การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 มีนาคม 2552) ประกอบด้วย

รายนาม :
สำนักงานคณบดี/สำนักงาน ป.เอก
 
1. น.ส.ธัญพร ก้อยชูสกุล, 2. น.ส.จิราภรณ์ อินทนุ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานนโยบายและแผน
 
3. น.ส.ปรีชญาภรณ์ ไชยาโส,4.น.ส.มณฑิชา ป้องป้อม,5. นายปิยวัช คุณทรงเกียรติ,6.นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
7. นางอรุณทิพย์ จันทราช,8. นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,9. น.ส.นภัทร งามวิไลรัฐ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
10. น.ส.ปรัชญาพร เจริญภักดี
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
11. นางชนิดาภา คุณยศยิ่ง , 12. น.ส.พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานคลังและพัสดุ
 
13. น.ส.พรธิดา คำมงคล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานบริการการศึกษา
 
14.น.ส.นุชนาท สุพรรณอุดม,15. น.ส.วรากร กฤษณะวณิช,16. น.ส.กัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
17. นางผกามาศ ใจใหญ่,18. น.ส.อัญญารัตน์ อภิธนัง, 19.น.ส.จันทรวรรณ สุระสินธุ์,20.น.ส.นิภา สร้างอารมย์,21.น.ส.สิริกร บุญฟู,22. น.ส.อรวรรณ สอนแพร่,23. น.ส.พัชรี ปวงวงค์คำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
24. น.ส.กานต์สินี จันทร์อินทร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 
25 นางอัมพิกา สุวรรณบุตร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาบริหารการพยาบาล
 
26. นางจุดารัตน์ ชิดทอง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงวันที่ 3ตุลาคม 2546 ฉบับที่ 22/2546 และวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ฉบับที่ 22/2547 เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย(การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) โดยให้มีการประเมินครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2551 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง

สั่ง ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th