KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 100/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552)วัตถุประสงค์ :ตามที่อธิการบดีได้มีคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ในตำแหน่งต่าง ๆจำนวน 20 รายนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบันทึกที่ ศธ 0515/(4)ว140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่องแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
1. น.ส.รุ่งนภา กันทะกลม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยหอพัก
 
2. นางอัมพร เลิศคาลี, 3. น.ส.ศรีพรรณ์ อภิมร, 4. นางจันทร์แรม คำป๊อก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยห้องสมุด
 
5. น.ส.วารุณี วงค์ประเสริฐ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์
 
6. นายกิตติศักดิ์ คำมา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
 
7. นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,8. น.ส.นงลักษณ์ เวชการ, 9. นางสายทอง ลี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยยานพาหนะ
 
10. นายวิวัฒน์ กันทะโย,11. นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,12.นายไพทูลย์ จันที, 13. นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์, 14. นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่
 
15. นางปราณี จิตตาดู, 16. นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,17. นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, 18. นายปรีชา ท้าวอาษา, 19. นายประยูร หล้ามูล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสูติฯ
 
20. น.ส.วินีรัตน์ รัตนวงค์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบันทึกที่ ศธ0515/(4)/140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่องแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยให้มีการประเมินครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2551 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th