KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ :ด้วยสภาการพยาบาลจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลเป็นพยาบาลดีเด่นประจำปี 2552
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่สภาการพยาบาลพยาบาลกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

รายนาม :
1. สาขาเกียรติคุณและสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
1 .  รองศาสตรจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
2. สาขาวิจัยทางการพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่นในแต่ละสาขามีหน้าที่
1. พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางได้มาซึ่งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมฯ
2. ตรวจสอิบแบบเสนอชื่อเอกสาร และหลักฐานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2551
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม 2ที่เหมาะสมได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สภาการพยาบาลกำหนดเสนอต่อกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาตัดสิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

สั่ง ณ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th