KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 260/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2552วัตถุประสงค์ :ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งสังกัดอยู่ในหลายกระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสภานบริการในภาคเอกชน ได้ดำเนินการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยในปัจจุบันผลจากการดำเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นสถานบริการเครือข่ายสุขภาพทุกแห่ง จึงต้องร่วมมือกันในการจัดระบบการบริการให้มีคุณภาพ ครอบคลุม รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อการบริการประชาชนได้อย่างเต็มตามศักยภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
2)คณะทำงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเด็ก ประกอบด้วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  คณะทำงาน
 


หน้าที่ : คณะทำงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเด็กมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดแนวทางและขั้นตอนการ Refer ผู้ป่วยเด็กให้ครอบคลุมสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ 2. พัฒนาศักยภาพการ Refer ผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 3. กำหนดรายการวัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้และขอรับการสนับสนุน 4. พิจารณาแนวทางและแก้ไขปัญหาการ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยเด็กพร้อมทั้งเสนอแนวทางต่อคณะอนุกรรมการการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 17 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th