KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4วัตถุประสงค์ : ตามที่สภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อสร้างอค์ความรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอด และได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการพยาบาลแห่งชาติเป็นประเพณีทุก ๆ 4 ปี สำหรับในปี 2552 ถึงวาระที่สภาการพยาบาลกำหนดการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติและยังได้สร้างเครือข่ายของนักวิจัยต่อไปในอนาคต
เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) (ก) แห่งพระราชบัญญํติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนเสร็จภารกิจ สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 19 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th