KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 161/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์(คณะทำงานของสายคณาจารย์)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (คณะทำงานของสายคณาจารย์)“ ประกอบด้วย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. กำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสัดส่วนของ ภาระงาน 4 ด้าน (TOR) ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของอาจารย์ตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ
2. กำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสัดส่วนภาระงานทั้ง 4 ด้าน(TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุนตามกลุ่มงาน
3. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูง และเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุในภาระงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. กำหนดคุณสมบัติของประธานกระบวนวิชา ผู้สอน และจำนวนผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆ ในทุกหลักสูตร
5. กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน TOR
6. กำหนดเกณฑ์ในการควบคุม ติดตาม และเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตาม ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นไปตามปณิธาน วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ
7. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะฯ
8. จัดให้มีระบบการสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ
อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานของสายอาจารย์และสายสนับสนุน
1. วางแนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ติดตามภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญของบุคลากร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด
3. วิเคราะห์งานและจัดวางกำลังคนในแต่ละงานของอาจารย์และบุคลากร อย่างเหมาะสม
4. วางแผนและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรแต่ละคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
5. วางแผนการมอบหมายงานแก่อาจารย์และบุคลากรได้กำหนดไว้เป็นรายปีอย่างเหมาะสม
6. สร้างเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรของคณะฯ

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th