KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 157/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน : ผศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติวัตถุประสงค์ : ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ได้แจ้งจะเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และคณะฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 714/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ไปแล้วนั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศษสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 ของข้าราชการตำแหน่งวิชาการซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
บัดนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ได้จัดส่งเอกสารผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง รองศษสตราจารย์ ดังนี้นเพื่อให้การประเมินผลการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติดังมีรายชื่อต่อไปนี้คือ

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  อนุกรรมการ
7 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ : โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติที่จะขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ตามประกาศ ก.พ.อ.และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552 และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th