KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 163/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รอบที่ 2วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2552 รอบที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
ก. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 
2. ฝ่ายจัดเตรียม รวบรวมและตรวจสอบวิชาภาษาอังกฤษ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
3. ฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา
 
3.1 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ และแผน ข พิเศษ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
4 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
 
3.2สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
4 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
 
4. ฝ่ายควบคุมการสอบ
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
5..ฝ่ายสอบสัมภาษณ์
 
5.1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
5.2 สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
 
5.3 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคปกติ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
 
5.4สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
 
5.5 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ และ แผน ข ภาคพิเศษ
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
5 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
6 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
7 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
 
6. คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจส่วนกลาง
 
6.1 ฝ่ายพิจารณาตัดสินผลการสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  อนุกรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  อนุกรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
20 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
22 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
23 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
26 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
27 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
 
6.2 ฝ่ายควบคุมและดำเนินการจัดทำชุดข้อสอบส่วนกลาง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
6.3 ฝ่ายจัดสถานที่สอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
6.4 ฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  อนุกรรมการ
 
6.5 ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  อนุกรรมการ
5 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
9 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
10 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th