KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 173/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในวันพุธที่20 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-14.00น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1คณะพยาบาลศสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาล
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองประธานกรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
 
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th