KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 61/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวาระเสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ.2552วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการของสภาการพยาบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะทำงานจัดทำวาระเสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ. 2552

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  คณะทำงาน
 


หน้าที่ : ข้อ 2 ให้คณะทำงานตามข้อ 1 มีหน้าที่
2.1ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม
2.2 จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ.2552
2.3 ติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนเสร็จภารกิจ สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th