KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 199/2552
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 473/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ นางกฤษณา งามกมล รหัสประจำตัว 491231065 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกร ชาวนา Health Status and Occupational Safety Behaviors Among Rice Farmers
เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 18.1 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 18.1.2 จึงให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าวและแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาดังกล่าวแทนฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ

สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th