KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 222 / 2552
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งอาจารย์ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบกระบวนวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รายนาม :
กระบวนวิชา 562700 : แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 562705 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 562706 : การประเมินสุขภาพขั้นสูง
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 556723 : จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง
1 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 556724 : การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 556725 : การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 556726 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 556729 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
 
กระบวนวิชา 556731 : สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th