KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 65/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4วัตถุประสงค์ : ตามอนุสนธิคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 40/2552 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการจัดการประชุม กำหนด Theme และเนื้อหาของการประชุมและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจำเป็นแล้วนั้นและเพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) (ก) แห่งพระราชบัญญัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการประชุม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการประกวดผลงานวิจัย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th