KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 225 / 2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสารวัตถุประสงค์ :ตามที่กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร (Development of Strategic Communication Training Manual) จากองค์การ UNICEF นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร”

รายนาม :
ประธานดำเนินงานวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ประธานกรรมการ
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  เลขานุการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  นางประไพ อินตา  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th