KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 209/2547
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2547วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2547เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2547 ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำนักศึกษาชั้นปีที่ 1
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1,2 (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 1
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี 2) สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปี และระหว่างชั้นปี 3) ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 4) ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา 5) วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th