KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 241/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ประจำปี 2552(1 เมษายน 2552-30 กันยายน 2552)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตมความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และข้อ 16 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ประจำปี 2552 (1 เมษายน 2552-30 กันยายน 2552) ประกอบด้วย

รายนาม :
1. สำนักงานคณบดี/สำนักงาน ป.เอก
 
น.ส.ธัญพร แก้อยชูสกุล, น.ส.จิราภรณ์ อินทนุ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
2. งานบริหารและธุรการ
 
นายวิวัฒน์ กันทะโย,นายประพัฒน์ จันต๊ะวงศ์,นายไพทูลย์ จันที,นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,นายนิรันดร์ เสาวมาลย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางปราณี จิตตาดู,นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,นายณรงค์ เรือนสุวรรณ<นายปรีชา ท้าวอาษา,นายประยูร หล้ามูล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
3. งานนโยบายและแผน
 
น.ส.ปรีชญากรณ์ ไชยาโส,น.ส.มณฑิชา ป้องป้อม,นายปิยวัช คุณทรงเกียรติ , นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,นายกิตติศักดิ์ คำมา,นางอรุณทิพย์ จันทราช, นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,น.ส.นภัทร งามวิไลรัฐ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
น.ส.ปรัชญาพร เจริญภักดี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
4. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
น.ส.ชลธิชา จินาติ, น.ส.พิมพ์ปวีน์ ศรีวิชัย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
5. งานคลังและพัสดุ
 
น.ส.พรธิดา คำมงคล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
6. งานบริการการศึกษา
 
น.ส.นุชนาท สุพรรณอุดม,น.ส.วรากร กฤษณะวณิช,น.ส.กัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางผกามาศ ใจใหญ่,น.ส.อัญญารัตน์ อภิธนัง,น.ส.จันทรวรรณ สุระสินธุ์,น.ส.นิภา สร้างอารมย์, น.ส.สิริกร บุญฟู,น.ส.อรวรรณ สอนแพร่,น.ส.พัชรี ปวงวงค์คำ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
น.ส.กานต์สินี จันทร์อินทร์,น.ส.รุ่งนภา กันทะกลม,นางอัมพร เลิศคาลี,น.ส.ศรีพรรณ์ อภิมร,นางจันทร์แรม คำป๊อก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
น.ส.วารุณี วงค์ประเสริฐ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
7.ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
 
นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, น.ส.นงลักษณ์ เวชการ, นางสายทอง ลี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
8. กลุ่มกระบวนวิชา 558
 
นางจุดารัตน์ ชิดทอง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
9. กลุ่มกระบวนวิชา 554
 
น.ส.วินีรัตน์ รัตนวงค์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th