KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 239/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2553(1ตุลาคม 2552)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยกำหนดช่วงเลาในการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

รายนาม :
ข้าราชการ
 
นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
นางสมพิศ สุพรศิลป์, นายประสิทธิ์ เมืองมูล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางระยอง วัฒนากุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางสาวศรัญญา ชัยแสง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางสาวอรพิน พรหมตัน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,นางพิศมัย ยลภักตร์, นางสาวโสภา กรรณสูต
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายปริญญา คลี่สกุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางนงนุช ไชยยศ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางชัชฏาภรณ์ วิรุฬวิริยางกูร, นางอรอนงค์ กวินกุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,นางวาสนา แตงลี่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
นายกอบเกียรติ อ่องละออ, นางประกายจันทร์ กล่ำเอม,นางสมพร ใจสูง,นายเจริญพร คำป๊อก,นายบุญเป็ง เชิดลำ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายสุรัตน์ สิงห์ทร, นายมนัส สิทธิเสนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายธนดล สุขสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางสาวพัชรี อยู่แย้ม, นางดรุณี กุณฑลบุตร
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายจรัส ใจงาม, นายสุพล มูลวิไชย,นายปรีดา มณีวร
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายเรวัตร เลิศพฤกษ์, นายสุนันท์ กาวิชัย,นางสุภารัตน์ เสมอใจ,นางสาวสายทอง คำป้อ,นางเสงี่ยม แก้วปัญญา
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายสมาน เสาร์แก้ว
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว, นางจริยา ใบผ่อง,นางนภาพร คิดการงาน, นางวลัยพร ชัยดวง,นางตุ่นคำ อุปมิน,นางชนกนันท์ ปันสม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางประไพ อินตา
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางสุมาลี รัตนะ, นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,นางยุพิน ตามูล,นางจันทร์ฉาย ธงงาม,นางสาวสังวาลย์ บุญมา,นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,นางจิตตาภรณ์ ใจปวน,นางวันเพ็ญ พงค์พัศพรพันธ์,นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์มนางอนุรักษ์ นามวงศ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางพิศมัย บุญยัง
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางนงไวย์ สุติวงษ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th