KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 264/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็กวัตถุประสงค์ :ตามที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแห่งสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนด้านการจัดการเล่นแก่นักศึกษาพยาบาล และส่งเสริมให้มีการจัดการเล่นแก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลเพื่อให้เด็กป่วยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและลดความวิตกกังวลตลอดจนช่วยผ่อนคลายความเคลียดต่อการรักษาพยาบาล โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเล่นในผู้ป่วยเด็ก

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตรจารย์วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตรจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตรจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
6 .  รองศาสตรจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 2.วางแผนเกี่ยวกับการจัดหาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเล่น 3.กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ของเล่นให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนสอน 4.ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะฯ 5.งานอื่ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th