KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 250 /2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายคณาจารย์) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553(1 ตุลาคม 2552)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายคณาจารย์) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 1 ตุลาคม2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายคณาจารย์) สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล-ศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (สายคณาจารย์)ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

รายนาม :
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 
รศ.สุทธิศา ล่างช้าง,ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น,ผศ.ดร.อุษณีย์ จินตะเวช,ผศ.พัชรี วรกิจพูนผล,รศ.ดร.พัชราภรณ์ อารีย์,อ.เนตรทอง นามพรม,รศ.ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลพยาบาลจิตเวช
 
ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์,ผศ.ชาลินี สุวรรณยศ,อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา,อ.วรนุช กิตสัมบันท์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 
รศ.ดรอารีวรรณ กลั่นกลิ่น,รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล,ผศ.ดร.พันทิพย์ จอมศรี<ผศ.ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์,ผศ.นงคราญ วิเศษกุล,อ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล,อ.ดร.พนิดา จันทโสภรีพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 
รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ผศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ,ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์,รศ.มรรยาท ณ นคร,ผศ.สุนีย์ จันทรมหเสถียร,อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว,รศ.ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย,อ.ดร.มยุลี สำราญญาติ,อ.กรรณิกา ทองอุบล,อ.ศิริรัตน์ วิชิตระกูลถาวร,อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ,อ.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 
รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์,ผศ.ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร,รศ.อำไพ ชนะกอก,รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์,รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์,รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ,อ.รังสิมา ภูมิสวัสดิ์,อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์,ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ,ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์,รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ,อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล,ผศ.ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ผศ.ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์,รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์,รศ.ฉวี เบาทรวง,รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์,รศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม,รศ.ดร.ยุพิน เพียรมงคล,ผศ.อภิรัช สกุลณียา,ผศ.ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ,รศ.อำไพ จารุวัชรพานิชกุล,อ.สมพิศ อำไพ,รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล,ผศ.ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาบริหารการพยาบาล
 
รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์,ผศ.ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา,ผศ.รวิวัลย์ วงค์ลือเกียรติ,อ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ,อ.ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี,อ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล,ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th