KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 249 /2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี งบประมาณ 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นหลักสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 3 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำไปพิจารณาประกอบการขึ้นเงินเดือนประจำปีหรือเงินตอบแทนพิเศษประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีหรือเงินตอบแทนพิเศษประจำปี โดยให้พิจารณาภาระงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังมีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

รายนาม :
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 
ผศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง,ผศ.ปริศนา สุนทรไชย,ผศ.ดร.ศรีพรรณ กันธวัง,รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์,รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร,อ.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล,อ.นันทา เลียววิริยะกิจ,อ.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
รศ.มาลี เอื้ออำนวย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลจิตเวช
 
อ.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, อ.สุกัญญา ชัยชนะ,อ.สุวิท อินทอง,อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 
ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, อ.ณัฐวรรณ สุวรรณ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 
รศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์,อ.ขนิษฐา,อ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์,อ.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์,อ.ลลิดา นพคุณ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 
ผศ.เดชา ทำดี, ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง,อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, อ.ศิวพร อึ้งวัฒนา, อ.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง.อ.กิ่งฟ้า แสงลี,อ.จิราวรรณ ดีเหลือ,อ.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง,อ.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรีมอ.วราพร สุนทร,อ.สุจิตรา ชัยวุฒิ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
 
ผศ.วณิชา พึงชมภู,รศ.ดร.พิกุล บุญช่วง,รศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว, อ.ชมพูนุท ศรีรัตน์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาบริหารการพยาบาล
 
รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน,อ.คัทลียา ศิริภัทรากูรแสนหลวง,อ.สมใจ ศิระกมล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th