KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 267 /2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการในโครงการที่รับงบประมาณเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการในโครงการที่รับงบประมาณเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
14 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
17 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
18 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
19 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
20 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
21 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการ
1. วางแผนและดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของคณะพยาบาลศาสตร์
2. วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้เหมาะสมตรงตามเป้าหมาย
3. ปรับปรุงการดำเนินงานบริการวิชาการโดยสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ร่วมมือในโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ไม่แสวงหากำไร ร่วมกับ หน่วยงาน องค์กร สถาบันทีขอความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์
5. ปฏิบัติงานบริการวิชาการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 กรกฏาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th